Welkom op de website www.mycasting.be!

Het waarborgen van jouw privacy is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacy policy welke informatie we van jou verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.

Door de informatie en de diensten op www.mycasting.be te gebruiken, bevestig je dat je onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen, hebt gelezen en begrijpt.

Wie zijn wij?

De website www.mycasting.be is eigendom van Medialife BV, met maatschappelijke zetel te Walter Thijsstraat 2, 3500 Hasselt en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0886.029.276 (hierna ‘Medialife’, ‘wij’ of ‘we’).

Hieronder vind je onze contactgegevens:

Medialife BV
Vissersstraat 2D
3500 Hasselt
+32 (0)11 91 44 45
hallo@mycasting.be

Medialife BV is de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens die worden verzameld op www.mycasting.be.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Medialife verzamelt, registreert en verwerkt persoonsgegevens van acteurs, dansers, edelfiguranten, figuranten, kandidaten, modellen, muzikanten, publiek, stemacteurs en zangers die een profiel aanmaken op www.mycasting.be.

Bij registratie op de website  www.mycasting.be word je gevraagd de volgende persoonsgegevens te verstrekken:

 • Voornaam;
 • Familienaam;
 • Geslacht;
 • E-mailadres;
 • GSM;
 • Geboortedatum;
 • Woonplaats / land
 • Gebruikersnaam;
 • Profielfoto.

Na registratie en goedkeuring van jouw account door Medialife, heb je de mogelijkheid om jouw castingprofiel verder te vervolledigen. Hierbij kan je ons onder meer nog informatie bezorgen m.b.t.:

 • Jouw etniciteit en afkomst;
 • Jouw uiterlijk (bv. lengte, kleding- en schoenmaat, gewicht, etc.)
 • Jouw ervaring en talenkennis.

Sommige persoonsgegevens zijn verplicht te verstrekken. Zonder deze persoonsgegevens kunnen wij immers geen castingprofiel aanmaken. Hoe meer persoonsgegevens je aan ons verstrekt, hoe groter de kans bovendien is dat je aan één van de selectiecriteria voor een bepaalde opdracht zal voldoen en dus succesvol geselecteerd zal worden.

Daarnaast verzamelen wij ook bepaalde persoonsgegevens via onze website op geautomatiseerde wijze door middel van ‘cookies’. Voor specifieke informatie over de cookies die wij gebruiken op onze website kan je onze cookie policy raadplegen.

Wat met gegevens van minderjarigen?

Medialife let er op dat de privacy van minderjarigen wordt beschermd.

Personen jonger dan 13 jaar mogen zich niet registreren, een castingprofiel aanmaken en/of een opdracht aanvaarden zonder de toestemming van een ouder of voogd. Indien een persoon onder de leeftijd van 13 een profiel op www.mycasting.be wenst aan te maken, vragen wij daarom ook steeds naar de naam en contactgegevens van de ouders of voogd zodat deze laatsten desgevallend hun toestemming kunnen geven. Medialife moedigt minderjarigen aan, indien zij een castingprofiel wensen aan te maken, om deze privacy policy samen met hun ouders vooraf aandachtig te lezen.

De toestemming van de ouder of voogd is tevens vereist bij elke figuratie-opdracht. Dit wordt geregeld via een zogenaamde quitclaim waarin vermeld staat waarvoor het foto- en/of filmmateriaal met de beeltenis van de betrokkene gebruikt zal worden en waar eventueel afstand van rechten gevraagd wordt.

Hoe gebruiken wij jouw gegevens?

Door je te registreren op onze website en een castingprofiel aan te maken, geef je ons een mandaat om jouw castingprofiel op te nemen in onze databank en te delen met onze partners die de databank gebruiken voor het zoeken van figuranten voor bepaalde opdrachten in het kader van selectieprocedures. Indien je geselecteerd wordt voor een opdracht, dan kunnen Medialife en/of haar partners contact met je opnemen via de door jouw verstrekte contactgegevens. Deze gegevensverwerkingen kaderen volledig in het mandaat dat je aan Medialife hebt gegeven en berust dus op de verwerkingsgrond van de noodzaak tot uitvoering van de dienstenovereenkomst.

Voor het verwerken en delen van bijzondere categorieën van persoonsgegevens (bv. gegevens m.b.t. etniciteit) zullen we steeds jouw uitdrukkelijke toestemming vragen. Indien je niet langer wenst dat wij deze gegevens verwerken, dan kan je deze gegevens steeds zelf van jouw profiel verwijderen.

Medialife en/of haar partner kunnen jouw e-mailadres tevens gebruiken om je e-mailberichten te sturen m.b.t. bepaalde producties en/of projecten. Bij het ontvangen van deze e-mailberichten heb je steeds de mogelijkheid om jouw voorkeuren aan te passen of om jezelf definitief uit te schrijven.

Door bepaalde selectiecriteria in te voeren in de databank waarin jouw castingprofiel zich bevindt, kunnen Medialife en/of haar partners zekere geautomatiseerde beslissingen nemen inzake selectie voor een bepaalde opdracht. Het is mogelijk dat dergelijke geautomatiseerde besluitvormingen bepaalde gevolgen voor je met zich meebrengen (bv. dat je niet wordt geselecteerd voor een bepaalde opdracht omdat jouw profiel niet voldoet aan de ingegeven selectiecriteria). Deze automatische besluitvormingen zijn noodzakelijk voor de goede werking van de aangeboden diensten en gebeuren dus steeds op basis van jouw uitdrukkelijke toestemming.

Met wie delen wij jouw gegevens? 

Jouw castingprofiel is toegankelijk voor externe partners waarmee Medialife samenwerkt. Een volledig overzicht van deze partners kan je vinden op onze website. Deze partners kunnen jouw gegevens inkijken, maar hebben niet het recht om deze gegevens te wijzigen.

Medialife is in geen enkel geval aansprakelijk voor het gebruik dat haar partners van jouw gegevens maken maar levert de nodige inspanningen om ervoor te zorgen dat jouw persoonsgegevens enkel voor figuratiedoeleinden gebruikt worden. Voor meer informatie over de gegevensverwerkingsactiviteiten van haar partners, verwijst Medialife naar de privacy policies van deze partners.

Daarnaast kan Medialife jouw gegevens ook delen met externe dienstverleners waarop zij beroep doet om haar dienstverlening naar je te kunnen uitvoeren (bv. IT-dienstverleners). Dergelijk dienstverleners treden louter op als verwerker ten behoeve van Medialife en Medialife zal met dergelijke dienstverleners de nodige verwerkersovereenkomsten afsluiten.

Verder geven wij geen persoonsgegevens door aan derden, tenzij wij hiertoe verplicht zijn op basis van dwingende wettelijke bepalingen (bv. doorgifte aan externe organen, zoals toezichthoudende of rechtshandhavingsinstanties).

Worden jouw gegevens overgedragen naar het buitenland?

Jouw persoonsgegevens worden in principe niet overgedragen naar het buitenland.

Voor zover dergelijke doorgiften toch nodig zouden zijn, nemen wij de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat jouw persoonsgegevens in hoge mate worden beschermd en dat alle doorgiften van persoonsgegevens buiten de EER rechtmatig plaatsvinden.

Indien er een doorgifte plaatsvindt naar een land buiten de EER waarvoor de Europese Commissie niet heeft vastgesteld dat het land een passend niveau van bescherming biedt, is deze doorgifte steeds onderworpen aan een overeenkomst die voldoet aan alle vereisten voor doorgiften aan derde landen, zoals de goedgekeurde standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die zijn vastgesteld door de Europese Commissie. De door de Europese Commissie goedgekeurde standaardbepalingen kan je raadplegen via de volgende hyperlink: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_nl.

Hoe lang worden jouw persoonsgegevens bewaard?

Wij bewaren jouw persoonsgegevens zolang deze noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van de beoogde doelen waarvoor jouw persoonsgegevens verzameld worden. Je kan echter op elk moment beslissen om jouw profiel en jouw persoonsgegevens te verwijderen.  Indien je gedurende een periode van meer dan 5 jaar niet meer inlogt op je castingprofiel, zal je castingprofiel automatisch worden verwijderd.

Niettegenstaande het voorgaande, zullen wij bepaalde persoonsgegevens toch niet kunnen verwijderen indien er een wettelijk verplichting zou bestaan om deze persoonsgegevens te bewaren, dan wel indien wij deze gegevens mogelijks nodig hebben in het kader van een rechtsvordering.

Hoe worden jouw persoonsgegevens beveiligd?

Wij hebben alle redelijke en passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen toevallige dan wel opzettelijke (en ongeoorloofde) manipulatie, wijziging, openbaarmaking, verlies, misbruik, vernietiging of toegang door onbevoegde personen.

Jouw rechten m.b.t. jouw gegevens? 

Je garandeert dat de gegevens die je meedeelt juist en volledig zijn. Het meedelen van onjuiste gegevens of gegevens die toebehoren aan derden kan ertoe leiden dat jouw castingprofiel op www.mycasting.be geblokkeerd en/of definitief verwijderd zal worden.

Je kan jouw gegevens op elk moment inkijken en wijzigingen aanbrengen aan jouw castingprofiel via www.mycasting.be. Hier kan je tevens zelf jouw profiel te allen tijde definitief verwijderen waardoor al jouw persoonsgegevens uit onze databank gewist worden. Onze partners worden tevens van dergelijke wijziging en/of wissing op de hoogte gebracht.

Daarnaast heb je op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming ook nog een recht op (voor zover de concrete toepassingsvoorwaarden voor dergelijk recht vervuld zijn):

 • Inzage in en informatie over de persoonsgegevens die wij van jou verwerken;
 • Vergetelheid of om ons te vragen om jouw persoonsgegevens te wissen;
 • Rectificatie en aanvulling;
 • Overdraagbaarheid van persoonsgegevens;
 • Beperking van de verwerking;
 • Bezwaar.

Om deze rechten uit te oefenen kan he ons per e-mail contacteren op het volgende e-mailadres: hallo@mycasting.be

Om jouw identiteit te kunnen nagaan vragen wij jouw om een kopie van de voorzijde van jouw identiteitskaart mee te sturen. Medialife zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Na controle van jouw identiteit zal Medialife betreffende deze kopie vernietigen.

Je kan al deze rechten kosteloos uitoefenen, tenzij jouw verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is (bijvoorbeeld vanwege het repetitieve karakter). In dat geval hebben wij het recht om je een redelijke vergoeding aan te rekenen of te weigeren om gevolg te geven aan je verzoek.

Heb je een klacht?

Indien je een klacht hebt over de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken, kan je ons dit steeds melden via hallo@mycasting.be, zodat wij hieraan tegemoet kunnen komen.

Je kan ook steeds een klacht indienen bij Gegevensbeschermingsautoriteit:

Drukpersstraat 35,
1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
contact@apd-gba.be
www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Heb je nog vragen?

Voor verdere vragen m.b.t. deze privacy policy kan je ons steeds contacteren via hallo@mycasting.be.

Wijzigingen  

Om tegemoet te komen aan feedback of om veranderingen in onze verwerkingsactiviteiten te weerspiegelen, kunnen we deze privacy policy van tijd tot tijd wijzigen. Wij nodigen je dan ook uit om steeds de laatste versie van deze privacy policy te raadplegen op onze website.